FAQ: Pytania i dpowiedzi

Czym tak właściwie jest praca tymczasowa i na czym polega?

Praca tymczasowa to forma zatrudnienia, w którą zaangażowane są trzy podmioty: pracownik, agencja pracy tymczasowej oraz Klient agencji, tzw. pracodawca użytkownik.

Czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop?

Tak, zawierając umowę o pracę tymczasową przysługuje Ci prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy pełny miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika. Ostateczny wymiar Twojego urlopu zależy od stażu pracy. Urlop nie przysługuje Ci za okres, za który u poprzedniego pracodawcy wykorzystałeś urlop wypoczynkowy.

Czy pracownik tymczasowy może wypowiedzieć umowę o pracę?

Tak, zarówno Ty jak i pracodawca użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas określony. Okres wypowiedzenia wynosi odpowiednio: 3 dni, gdy umowa została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni, 1 tydzień, gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie, przy czym okres ten biegnie zawsze od najbliższej niedzieli do następnej soboty.

Czy będąc niepełnoletnim, można zostać pracownikiem tymczasowym?

Tak, jeśli nie ukończyłeś 18 roku życia możesz zostać zatrudniony w oparciu o umowę o pracę tymczasową. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy dotyczące zatrudniania młodocianych.

Kiedy pracownikowi tymczasowemu wypłacane jest wynagrodzenie?

Wynagrodzenie za pracę zostanie Ci wypłacone nie później, niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonywałeś pracę.

Czy okres pracy tymczasowej wlicza się do emerytury?

Tak. Okres w którym byłeś zatrudniony jako pracownik tymczasowy zostanie uwzględniony przy ustalaniu wysokości emerytury. Czas ten wliczany jest także do stażu pracy.

Czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje ubezpieczenie zdrowotne?

Tak. Zatrudniamy Cię w oparciu o umowę o pracę tymczasową. Techniczni.eu, jako pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne i dopełnia wszelkich wymaganych formalności w tym zakresie.

Czy pracownik tymczasowy, zarejestrowany w bazie Techniczni.eu, ma obowiązek przyjęcia każdej pracy przedstawionej przez agencję?

Nie. Nie masz obowiązku akceptowania każdej oferty jaką Ci przedstawimy. Sam decydujesz gdzie i kiedy będziesz pracować.

Jak długo trzeba czekać na oferty pracy?

Czas oczekiwania na pracę może być różny. Uzależniony jest od aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, sezonu, Twoich kwalifikacji, doświadczenia i przede wszystkim od Twojej dyspozycyjności.

Czy osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy musi zgłosić do urzędu fakt podjęcia pracy tymczasowej?

Tak. Jako pracownik tymczasowy masz obowiązek poinformować Urząd Pracy o fakcie podjęcia zatrudnienia w terminie do 7 dni kalendarzowych od czasu podpisania umowy.